Wat moet er in mijn kandidaatsdossier?

Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing (tot korpschef) in de magistratuur dient op straffe van verval, vergezeld te zijn van:

a) alle stavingsstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring;

De Raad van State heeft in het arrest nr. 203.806 van 10 mei 2010 geoordeeld dat het balie-attest het meest betrouwbare bewijs vormt van de inschrijving aan de balie, maar dat dit niet betekent dat andere stavingsstukken absoluut ontoelaatbaar zijn of dat zij niet bewijskrachtig zijn. Toch raden wij de kandidaten die beroepservaring hebben als advocaat aan om een recent balie-attest bij de kandidatuurstelling te voegen.

De hierboven bedoelde stavingsstukken moeten evenwel niet meer aan de kandidaat worden gevraagd wanneer zij reeds werden ingediend bij een eerdere kandidaatstelling of wanneer zij beschikbaar zijn omdat de kandidaat al lid of personeelslid is van de rechterlijke orde.

b) een curriculum vitae overeenkomstig een door de minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie, bepaald standaardformulier;

c) De kandidaten voor een vacante plaats van korpschef dienen bovendien binnen de zestig dagen na de publicatie van de vacante plaats langs elektronische weg aan de minister van Justitie hun beleidsplan over te maken, waarin de doelstellingen staan die ze tijdens hun mandaat willen nastreven.

Termijn: De kandidatuur moet worden ingediend binnen een termijn van twintig dagen vanaf de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad.

We raden je ten stelligste aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de FOD Justitie als je enige twijfel hebt over de volledigheid van jouw dossier.

Strikt genomen is de aanwijzings- en benoemingscommissie pas op de hoogte van een benoemingsdossier eens dat is doorgegeven door de FOD Justitie.

Het Gerechtelijk Wetboek voorziet niet in de mogelijkheid voor kandidaten om tijdens de hoorzitting stukken toe te voegen aan hun dossier.