Wat haalt het uit om klacht neer te leggen?

Indien uw klacht gegrond is, kan de advies‐ en onderzoekscommissie voorstellen of aanbevelingen doen ter verbetering van de werking van het gerechtelijk apparaat. Daarnaast kan de commissie, wanneer dit haar aangewezen lijkt, een bijzonder onderzoek laten instellen of een audit laten opstarten bij de betrokken rechtsinstanties.

Verder moet ook worden beklemtoond dat de Hoge Raad, in het kader van zijn opdrachten:

  • de verplichting heeft om de bevoegde procureur des Konings in kennis te stellen van een misdaad of misdrijf waarvan hij kennis krijgt;
  • de mogelijkheid heeft om, wanneer hij meent dat een magistraat of een lid van de griffies en de parketsecretariaten niet voldoet aan de plichten van zijn ambt, de bevoegde tuchtrechtelijke overheden te vragen om te onderzoeken of er een tuchtrechtelijke procedure moet worden ingesteld. Desgevallend moeten de tuchtrechtelijke overheden de Hoge Raad op de hoogte brengen van het gevolg dat ze eraan gegeven hebben.