Wat als ik niet op mijn oproeping kan ingaan?

Wanneer je ervan afziet om te worden gehoord en je niet aanwezig zal zijn op de geplande dag en uur, dan laat je dit best weten aan het secretariaat van de benoemings- en aanwijzingscommissie (Hoge Raad voor de Justitie, IJzerenkruisstraat 67 te 1000 Brussel of per mail: info@hrj.be).

Gelet op de termijnen die door de wet aan de benoemingscommissies worden opgelegd om een kandidaat aan de minister van Justitie voor te dragen (40 dagen vanaf het verzoek om een kandidaat voor te dragen), kan de hoorzitting, om welke reden dan ook, niet worden uitgesteld.

Een kandidaat die niet verschijnt op het door de commissie bepaalde tijdstip wordt, behoudens overmacht, geacht te verzaken aan de mogelijkheid om gehoord te worden.

De commissie oordeelt soeverein of het een geval van overmacht betreft. Voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de termijnen waarover de commissie beschikt om een kandidaat voor te dragen, worden de kandidaten in geval van overmacht opnieuw opgeroepen.