Kan ik een anonieme klacht indienen?

Neen. Elke klacht die wordt ingediend bij de Hoge Raad moet minstens melding maken van uw naam, voornaam en adres. Zoniet wordt uw klacht meteen onontvankelijk verklaard.

Bovendien is de Hoge Raad wettelijk verplicht om uw klacht en identiteit aan verschillende personen mee te delen, onder meer aan de leidinggevende van degene tegen wie uw klacht gericht is.