Het mondelinge evaluatie-examen : Hoe inschrijven?

U kunt zich enkel inschrijven via elektronische weg. Hiervoor richt u een mail naar secr-BAC@hrj.be, met als onderwerp “Inschrijving voor het mondelinge evaluatie-examen”.

In uw e-mail vermeldt u dat u zich inschrijft voor het mondelinge evaluatie-examen en vermeldt u welke materie u kiest voor uw onderhoud met de groep “juridische kennis”.

Bij Uw inschrijving voegt u, op straffe van onontvankelijkheid, een scan van de volgende documenten:

  1. een curriculum vitae (hiertoe dient u het modelformulier te hanteren dat u onder “gerelateerde documenten” aantreft)
  2. een kopie van uw diploma van licentiaat, of master in de rechten waarop melding is gemaakt van de datum van eedaflegging en inschrijving bij de Orde van de Advocaten;
  3. een attest van de Stafhouder waaruit de vereiste ervaring bij de balie blijkt. De kandidaten die slechts 15 jaar ervaring als voornaamste beroepsactiviteit bij de balie kunnen aantonen, voegen de nodige stavingsstukken toe waaruit blijkt dat zij gedurende ten minste 5 jaar een functie hebben uitgeoefend waarbij een goede kennis van het recht vereist is;
  4. een stavingsstuk waaruit de duur van de aansluiting bij een sociale verzekeringskas blijkt als zelfstandig advocaat als voornaamste beroepsactiviteit