Examen beroepsbekwaamheid : Hoe inschrijven?

De kandidaturen kunnen uitsluitend langs elektronische weg ingediend worden via de website van de Hoge Raad voor de Justitie (www.hrj.be: zie het inschrijvingsformulier onder de rubriek “zich inschrijven voor examen inzake beroepsbekwaamheid”).

Bij de kandidaatstelling dienen, op straffe van onontvankelijkheid, de volgende stukken en inlichtingen te worden meegedeeld:

  • het standaard curriculum vitae van de Hoge Raad voor de Justitie (zie het vernieuwde formulier dat kan gedownload worden via de website www.hrj.be, onder de rubriek “loopbaan/examens”);
  • een kopie van het diploma van licentiaat of master in de rechten;
  • het rijksregisternummer van de kandidaat;
  • het e-mailadres van de kandidaat;
  • de gekozen materie (*);
  • een attest (**) waaruit blijkt dat de kandidaat tijdens de periode van vijf jaar voorafgaand aan de inschrijving voor het examen gedurende ten minste vier jaar als voornaamste beroepsactiviteit juridische functies heeft uitgeoefend.

(*) De kandidaten hebben de keuze uit de volgende materies:

  • burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht;
  • strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht;
  • sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.

Elke onvolledige kandidatuurstelling of inschrijving die niet verloopt volgens de elektronische inschrijvingsprocedure zal onontvankelijk verklaard worden. Er wordt geen enkele herinnering verstuurd.

(**) Elke kandidaat dient het sluitend bewijs te leveren dat hij/zij aan deze ervaringsvereiste beantwoordt. Het gelieve u er rekening mee te houden dat documenten zoals een arbeidsovereenkomst, een aanstelling e.d. meer op zich niet volstaan om een jaar juridische ervaring aan te tonen. Dergelijke attesten bewijzen immers niet dat u een bepaalde functie na uw indiensttreding/aanstelling bent blijven uitoefenen. Zij kunnen wel worden aangevuld met andere documenten (zoals een dienststaat, loopbaanoverzicht, weddefiche, etc.) waaruit blijkt dat u de desbetreffende activiteit daadwerkelijk voltijds bent blijven uitoefenen. Op straffe van onontvankelijkheid wordt de balie-ervaring aangetoond aan de hand van een door de stafhouder van de Orde van advocaten uitgereikt attest (of de vertegenwoordiger ervan).

Meer informatie over de inschrijvingsprocedure vindt u in de oproep tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad.