Verklaring van de Executive Board van het ENCJ ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de Verdragen van Rome

Brussel, 25 maart 2017

De dag waarop de Europese Unie de zestigste verjaardag viert van de ondertekening van de Verdragen van Rome, wil het ENCJ, dat de Raden voor de rechtspraak en de soortgelijke autonome instanties van de EU-lidstaten verenigt, aan het volgende herinneren.

De rechtsstaat staat centraal in de Europese Unie en is een van de fundamentele waarden waarop de EU gebaseerd is, samen met de democratie en de grondrechten. Deze gemeenschappelijke waarden werden besproken en vastgelegd in wetten en regelgevingen, wat gedurende zestig jaar een vreedzame samenwerking mogelijk maakte. De naleving van de rechtssoevereiniteit is een absolute voorwaarde voor de bescherming van alle fundamentele waarden die in de verdragen zijn opgesomd, met inbegrip van de democratie en de grondrechten.

De handhaving en de bescherming van de rechtssoevereiniteit vallen onder de bevoegdheid van de rechterlijke macht en van de andere machten van de staat. Het ENCJ roept de lidstaten op om de integere en onpartijdige rechtbanken te eerbiedigen als sleutelinstellingen van een onafhankelijke rechterlijke macht. Voor de doeltreffende inwerkingstelling van de rechtsstaat zijn onafhankelijke en verantwoordelijke rechtsstelsels noodzakelijk.

Het ENCJ is er rotsvast van overtuigd dat het netwerk vandaag van kapitaal belang is voor de ontwikkeling van de gerechtelijke systemen in Europa. Het ENCJ zal zijn inspanningen verderzetten om performante gerechtelijke systemen te bevorderen op het vlak van doeltreffendheid, kwaliteit, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid, in het belang van iedereen.