Internationaal: de HRJ deelt zijn aanbevelingen mee aan het Mensenrechtencomité

Van 14 oktober 2019 tot 08 november 2019 vindt de 127e sessie van het Mensenrechtencomité plaats in Genève. Hierbij zal het Comité de eerbiediging van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten door België onderzoeken.

Naast het verslag dat de Belgische Staat zal uitbrengen over zijn internationale engagementen uit het Verdrag kunnen andere actoren een alternatief verslag indienen over de manier waarop België zijn verplichtingen inzake burgerrechten en politieke rechten heeft nageleefd.

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft die kans benut om zijn verschillende aanbevelingen en vaststellingen over de Belgische rechtsmacht via een alternatief verslag internationaal bekend te maken. In het verslag worden verbeteringspistes aangereikt voor de verwezenlijking van het recht van elke rechtzoekende op een behoorlijke rechtsbedeling en, ruimer gezien, de verwezenlijking op Belgisch niveau van artikel 14 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Klik hier om het alternatief verslag te raadplegen : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fIFS%2fBEL%2f37104&Lang=en