De verbetering van de kwaliteit van justitie: een constante bekommernis van de HRJ die op 16 en 17 maart heeft deelgenomen aan een internationale conferentie in Parijs

De voorzitster van de advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie heeft op 16 en 17 maart 2017 deelgenomen aan een internationale conferentie in Parijs over het thema “De bijdrage van de inspectiediensten aan de verbetering van de Europese justitiestelsels: recente evolutie en vooruitzichten”.

De betrokken diensten werden in het algemeen aangeduid als “inspectie- of controlediensten” naargelang de terminologie die in zwang is bij de verschillende landen die aan de conferentie hebben deelgenomen.

De verbetering van de kwaliteit van justitie vormt een bekommernis die door de verschillende lidstaten van de Europese Unie en van de Raad van Europa gedeeld wordt. Sinds een twintigtal jaar worden er nieuwe vormen van controle ontwikkeld om de kwaliteit van justitie aan te pakken wat betreft het goede verloop van de procedures maar ook wat betreft het performante beheer van de hoven en de rechtbanken. 

De Hoge Raad voor de Justitie hecht als extern en onafhankelijk orgaan veel belang aan deze problematiek via de werkzaamheden van zijn advies- en onderzoekscommissies (klachtenbehandeling, audit en bijzonder onderzoek). 

Het was dus bijzonder interessant om, na de Belgische praktijken te hebben uiteengezet, de diversiteit aan ‘controle-overheden’ in de andere Europese landen beter te begrijpen (sommigen verbonden aan een raad voor justitie, anderen aan de minister van Justitie of de rechterlijke macht) en hun methodologieën, en tegelijk rekening te houden met de Europese dimensie.

Na een eerste conferentiedag waar we ons konden verrijken met de ervaringen in het buitenland, werd er een rondetafelgesprek georganiseerd met de vertegenwoordigers van de verschillende landen om een debat te houden over de samenwerking die tussen nationale inspectiediensten kan worden ingesteld.

De Hoge Raad voor de Justitie heeft blijk gegeven van zijn grote belangstelling om de werkzaamheden voort te zetten en voor de concrete totstandbrenging van activiteiten waarmee een betere kwaliteit en een verhoogde efficiëntie en doeltreffendheid van justitie kan worden bereikt.

Zo heeft de Raad beslist om actief deel te nemen, naast enkele andere landen, waaronder Frankrijk, Spanje, Roemenië, Italië … aan een opvolgingscomité dat in de nabije toekomst zijn werkzaamheden zal aanvatten met de uitwerking van een deontologisch handvest van de inspectiediensten en met de oprichting van bilaterale samenwerkingen met als doel elkaar beter te leren kennen en de best practices te bepalen.