De HRJ ontvangt een delegatie uit Burkina Faso

De Hoge Raad voor de Justitie heeft op 16 en 17 mei een delegatie uit Burkina Faso verwelkomd.

Het bezoek van deze delegatie maakt deel uit van de steun van de Europese Unie voor het herstel van het grondwettelijk bestel in Burkina Faso. 

n programma onder de noemer van deze steun heeft meer specifiek betrekking op de Politique nationale de la Justice (PNJ) voor de periode 2010-2019. Het programma is bedoeld om de doeltreffendheid en de onafhankelijkheid te verzekeren van de Burkinese magistratuur en omvat meer bepaald de gewenste versterking van de capaciteiten van het Vast Secretariaat van de Hoge Raad voor de Magistratuur (SPCSM) van Burkina Faso zodat deze (nieuwe) instelling de functie die haar is voorbehouden, volledig kan uitoefenen.

De ontvangen delegatie bestond uit de vaste secretaris, afdelingshoofden en medewerkers van het SPCSM, alsook de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, van de Mensenrechten en van de Bevordering van het Burgerschap van Burkina Faso. Ze werd vervolledigd door de heren Pierre VINCKE (technisch assistent van het Programma ter ondersteuning van de Politique nationale de la Justice) en Vincent BERTOUILLE (de deskundige die in dit kader is aangewezen door de HRJ). 

De uitwisselingen van 16 mei hebben plaatsgevonden met de leden van het Bureau en hadden betrekking op de algemene organisatie van de HRJ, op de benoemingsprocedure van de magistraten en de aanwijzingsprocedure van de korpschefs en ook op de externe controle van de gerechtelijke organisatie. Tijdens de werkdag van 17 mei werd er ingegaan op de processen en mechanismen van concrete uitvoering van de voornoemde bevoegdheden door de administratie van de HRJ die door sommige van haar leden nader werden toegelicht.

De interactiviteit vormde het kernwoord van de uitwisselingen die hebben plaatsgevonden, teneinde zo goed mogelijk te voldoen aan de verwachtingen van de delegatie van Burkina Faso. Na afloop van deze werkdagen werd door alle deelnemers de wens geformuleerd om voor een langere termijn de samenwerking te behouden die op 16 en 17 mei is ontstaan.