De algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie kwam bijeen op 31 mei 2017…

Op de algemene vergadering van 31 mei 2017 keurde de HRJ een advies over een voorontwerp van wet m.b.t. de herziening in strafzaken goed. Eerstdaags vertrekt ook een reactie van de HRJ omtrent een nota van het kabinet van de minister van justitie over de invoering van een 'poolingsysteem' voor de magistratuur. De HRJ stelde ook een verslag op van zijn activiteiten in 2016. Binnenkort worden deze teksten meegedeeld aan de betrokken overheden en publiek gemaakt.