Bijzonder onderzoek “Toezicht op het verloop van gerechtelijke onderzoeken. Lessen uit de zaak ABC in Veurne.” is afgerond

Eind juni 2017 besliste de verenigde advies- en onderzoekscommissie een bijzonder onderzoek te voeren naar aanleiding van een klacht die is ingediend bij de Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie in verband met de “zaak ABC” die was verjaard. Het gerechtelijk onderzoek in kwestie werd gevoerd door een onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne (thans de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Veurne). Opmerkelijk is dat de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het hof van beroep van Gent in arresten duidelijk heeft aangegeven dat er “onverantwoorde vertragingen zijn geweest in de afwerking van het onderzoek”.

De Hoge Raad voor de Justitie heeft zijn bijzonder onderzoek naar de toepassing van de controlemechanismen inmiddels afgerond en aanbevelingen geformuleerd om het systeem nog te verbeteren.

Het volledige rapport is bezorgd aan de betrokken korpschefs, de minister van Justitie, het parlement, en de korpschefs van de hoven en van het openbaar ministerie bij deze hoven, en het College van hoven en rechtbanken. De aanbevelingen vindt u hier.