Woordje van de voorzitter : Joris Lagrou

We zijn ondertussen halverwege het vijfde mandaat sinds de oprichting van de Hoge Raad voor de Justitie ( HRJ ) in 2000.

De laatste jaren, en voornamelijk sinds 2014, zijn de hervormingen binnen justitie in een stroomversnelling terechtgekomen.

Binnen de context van de hertekening van het gerechtelijk landschap, het verzelfstandigd beheer en de oprichting van de Colleges van de zetel en het openbaar ministerie, oefent de HRJ zijn (Grond)-wettelijke opdracht uit.

Wij zijn ons ten volle bewust van deze nieuwe structuren en actoren met hun eigen - maar op vandaag niet altijd even duidelijke - bevoegdheden en verzuchtingen en net als die nieuwe spelers binnen het gerechtelijk  landschap ijvert ook de HRJ voor eenzelfde doel, met name bijdragen aan een performante, moderne, toegankelijke en vooral menselijke justitie.

De respectievelijke benoemings- en aanwijzingscommissies zijn voortdurend alert om hun selectiemethodes te professionaliseren en te verfijnen, dit steeds met het oog op de voordracht of aanwijzing van de beste kandidaten, korpschefs en magistraten waaraan zeer hoge kwalitatieve eisen worden gesteld. Daarnaast hebben zij een bijzondere aandacht voor de daling van het aantal deelnemers aan de examens die toegang verlenen tot de magistratuur en voor de afgenomen interesse in een functie als magistraat in het algemeen.

Mede in uitvoering van ons ambitieus meerjarenplan, Krokusplan genaamd, worden bijkomende auditeurs aangeworven om onze taak van extern auditor van de rechterlijke macht ten volle te kunnen uitoefenen door de promotie van de interne controle en via audits en bijzondere onderzoeken.

In de vele adviezen die zowel op vraag van de beleidsmakers als ambtshalve tot stand zijn gekomen worden talloze pijnpunten in belangrijke wetsontwerpen en wetsvoorstellen blootgelegd.

De klachtenprocedure stelt ons dan weer in staat om de verzuchtingen op het terrein te kennen en een vinger aan de pols te houden.

Op internationaal vlak blijft de HRJ een voortrekkersrol vervullen. Onze verkiezing tot lid van het Executive Board van het European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) biedt ons belangrijke contacten met alle justitieraden van de EU- landen terwijl ons recent lidmaatschap van het Réseau Francophone des Conseils de la Magistrature Judiciaire (RFCMJ) onze relaties met een aantal Franstalige raden ondersteunt. Daarnaast worden tal van bilaterale en multilaterale projecten opgezet en heeft de HRJ een aanzet gegeven voor de oprichting van een internationale inspectiedienst. 

Bij de dagelijkse werking van de HRJ blijkt thans meer dan ooit dat zijn – vaak gecontesteerde – paritaire samenstelling, bestaande uit een gelijk aantal magistraten en niet-magistraten, voor een interessante interactie en permanente kruisbestuiving zorgt. De samenwerking van magistraten, advocaten, professoren en leden afkomstig uit het middenveld blijkt een grote meerwaarde te creëren bij de besluitvorming binnen alle organen van onze instelling.

De uitdagingen voor justitie in de 21e eeuw zijn groot, complex maar tegelijk ook boeiend. 

Gelukkig kunnen we elke dag rekenen op de volgehouden inzet van advocaten, magistraten en justitiemedewerkers die op hun kantoor, op hun rechtbank, op hun griffie of op hun parket het verschil maken en die elk op hun manier een bijdrage leveren aan de goede werking van justitie, in het besef dat de wet en de toepassing ervan wezenlijke instrumenten zijn en blijven in het behoeden van de waarden van onze rechtsstaat en onze samenleving.

Ook de HRJ zal dat - samen met u - onverkort blijven doen.

Joris LAGROU

Voorzitter Hoge Raad voor de Justitie