Wijziging van de modaliteiten inzake de examens voor toegang tot de magistratuur

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 werden diverse wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 21 september 2000 tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend examen voor toelating tot de gerechtelijke stage. Deze wijzigingen beogen de Hoge Raad voor de Justitie in staat te stellen om de examens op een meer flexibele en gemoderniseerde wijze te organiseren. Zo zullen vanaf dit gerechtelijk jaar de inschrijvingen voor deze beide examens via elektronische weg verlopen. Voor meer informatie met betrekking tot de examens en de inschrijvingsprocedure kunt U de vernieuwde informatie op onze webpagina’s raadplegen (zie onder de rubriek “loopbaan/examens”). 

Zeer binnenkort zal de Hoge Raad overgaan tot de publicatie van de examenprogramma’s voor het gerechtelijk jaar 2015-2016 en tot het lanceren van de oproep tot de kandidaten voor het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage. De oproep tot de kandidaten voor het examen inzake beroepsbekwaamheid zal, zoals de voorgaande jaren, tegen het eind van het huidig kalenderjaar gepubliceerd worden.