Persbericht: Ria Mortier nieuwe voorzitter Hoge Raad voor de Justitie

Vandaag (woensdag) neemt Ria Mortier de fakkel over als voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie. “Waar Justitie reeds een uitdaging op zich is voor al wie als beleidsmaker, magistraat, advocaat, ambtenaar of maatschappelijk werker vaak in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geeft, vormt de op til zijnde hervorming, met minder en grotere arrondissementen, een toegenomen mobiliteit van magistraten en een verzelfstandigd beheer, voor hen allen een uitdaging van uitzonderlijk formaat. Justitie is en blijft immers met of zonder hervorming mensenwerk”.

De Hoge Raad voor de Justitie, een instelling die de Belgische justitie beter helpt te functioneren, via selectie en benoeming van magistraten, door externe controle via audits, bijzondere onderzoeken, klachtenbehandeling en adviezen, nam in dit hervormingsproject een voortrekkersrol op door de magistratuur rond de tafel te brengen en het debat hierover te faciliteren. Maar ook nadien liet de Raad, waar nodig en steeds op constructieve wijze, zijn kritische stem horen bij de beleidsmakers en verleende hij herhaaldelijk advies over de voorliggende wetgevende initiatieven. De unieke samenstelling van de Raad waarin magistraten, advocaten, hoogleraren en vertegenwoordigers van aanverwante beroepsgroepen samenwerken, verleent aan al deze initiatieven een breed draagvlak.

“Ook in de toekomst zal de HRJ zijn grondwettelijke taken blijven opnemen, onder andere via constructieve audits waardoor de nieuwe gerechtelijke entiteiten zullen worden begeleid in hun veranderde taken en verantwoordelijkheden”, aldus Mortier.

Er wordt echter ook verder geïnvesteerd in een professioneel selectiebeleid met de nadruk op competenties, aldus de nieuwbakken HRJ-voorzitter. “Dit houdt in dat we streven naar het benoemen van de juiste magistraat op de juiste plaats, waarbij het van belang is dat magistraten niet enkel ’kennen‘ maar ook ’kunnen‘. Empathie, besluitvaardigheid, sociabiliteit, adequaat omgaan met macht en het vermogen tot juridisch denken zijn dan ook minstens even belangrijke begrippen als het beheersen van de kennis van het recht.”

Ria Mortier, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, maakt sinds het aantreden van de nieuwe HRJ-ploeg in 2012 deel uit van het vierkoppige Bureau dat de HRJ coördineert. Zij zit in die hoedanigheid de Nederlandstalige Benoemings- en aanwijzingscommissie voor waarvan zij sinds 2008 lid is. Zij werkte tijdens haar vorige mandaat bij de Hoge Raad mee aan de vernieuwing van het HRM-beleid binnen de magistratuur en nam deel aan talloze HRJ-werkgroepen met betrekking tot onder meer de hertekening van het gerechtelijk landschap, de functiebeschrijvingen van de magistratuur, het kerntakendebat binnen de magistratuur, de rapportage van rechtscolleges en de richtlijnen inzake opleiding voor het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

Ria Mortier volgt Eric Staudt op, die sinds september 2012 de HRJ voorzat.

Een woordje van de nieuwe voorzitter