Persbericht: reactie van de Hoge Raad voor de Justitie op de recente gebeurtenissen die de rechterlijke macht aangaan

De media en het parlementair debat plaatsen grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de beïnvloeding van de rechterlijke macht door de politieke wereld.

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) wil eraan herinneren dat de scheiding der machten een hoeksteen is van de rechtstaat.

Om de onafhankelijkheid van de magistratuur te waarborgen, werden een aantal mechanismen ingevoerd:

  • de benoeming van de magistraten gebeurt niet meer onder politieke beïnvloeding : de HRJ doet de voordrachten voor een benoeming of een aanwijzing in de magistratuur, en selecteert daartoe de beste kandidaten ;
  • de Grondwet waarborgt de onafhankelijkheid van de rechters en vrijwaart hen tegen elke vorm van beïnvloeding : de rechters worden benoemd voor het leven, zij kunnen niet worden afgezet, en hun bevordering verloopt in het kader van interne loopbaan of na voordracht door de HRJ.

Magistraten, dus zowel de rechters als de magistraten van het openbaar ministerie, hebben weliswaar een persoonlijke mening, maar zijn er vanwege de eed die zij aflegden toe verplicht de wet na te leven en zich te houden aan een strikte deontologie. Bij tekortkoming daaraan wordt een interne tuchtrechtelijke procedure opgestart.

De burger moet vertrouwen hebben in het onafhankelijke karakter van het gerecht. Ongeacht of zij nu waar zijn of verondersteld, eventuele pogingen van de politieke wereld om de gerechtelijke overheden te beïnvloeden zijn niet alleen onbedachtzaam, maar vooral gedoemd om te mislukken. En waarom ? Omdat er tal van mechanismen bestaan die de onafhankelijkheid van de magistraten vrijwaren.