Persbericht : HRJ biedt betere alternatieven aan om de aantrekkelijkheid van het ambt van korpschef te verbeteren

Sinds de belangrijke hervorming van het gerechtelijk landschap in 2014 is de functie van korpschef in de magistratuur sterk geëvolueerd. Nadat ze zijn voorgedragen door de Hoge Raad voor de Justitie en door Koning benoemd, staan de korpschefs gedurende een mandaat van vijf jaar, dat een keer kan worden verlengd, aan het hoofd van soms zeer grote rechtscolleges en parketten. Hun managersfuncties zijn aanzienlijk belangrijker geworden in verhouding tot hun rechterlijke functies en deze tendens neemt alleen maar toe.

De wijze waarop ze hun rol vervullen heeft dan ook een rechtstreekse weerslag op de motivatie van hun collega’s, op het beheer van hun rechtscolleges en op het arbeidsklimaat, maar uiteraard ook op de behandeling van de dossiers en uiteindelijk dus op de rechtzoekenden.

Het is dan ook van fundamenteel belang om “the right (wo)man in the right place” aan te werven en de interesse van bekwame en gemotiveerde kandidaten te wekken. Bovendien mogen sterke kandidaten niet ontmoedigd worden doordat er geen aantrekkelijk perspectief voor hen zou zijn na afloop van hun mandaat.

De minister van Justitie heeft dat goed begrepen en heeft via zijn Potpourri V een wetsontwerp ingediend dat bedoeld is om de functie van korpschef te valoriseren door ervoor te zorgen dat deze op correcte wijze wordt omgeschakeld na afloop van zijn mandaat.

Zo stelt de minister voor om de uittredende korpschef na het mandaat (zo goed als) automatisch te bevorderen in een “hoger” rechtscollege.
De Hoge Raad verheugt zich over de getoonde ambitie om het ambt van korpschef te valoriseren maar is gekant tegen de oplossing die wordt voorgesteld. Volgens de Hoge Raad is de voorgestelde oplossing onwettig. Bovendien stuit het voorstel op tal van problemen en heeft het een aantal negatieve gevolgen. De Hoge Raad heeft deze opgesomd in het advies dat hij net aan de minister van Justitie en aan de Kamer heeft overgemaakt.

In datzelfde advies stelt de HRJ bovendien andere pistes voor. Sommige pistes bestaan erin bepaalde garanties te geven aan de korpschef die zijn vroegere functies weer wil betrekken. Andere pistes willen de korpschef nieuwe vooruitzichten bieden zodat zijn kennis en ervaring inzake management niet verloren zou gaan.

De HRJ, een onafhankelijk orgaan, staat open voor gesprekken hierover en herinnert de regering en de wetgever aan de belangrijke rol die de Grondwet hem heeft toegekend met betrekking tot de loopbaan van de magistraten.