Persbericht: Hoge Raad voor de Justitie kent de eerste Innovatieprijs toe

De balies van Hasselt, Tongeren en van het Hof van Beroep van Antwerpen en de CCAI of Kamer voor verzoening, arbitrage en bemiddeling in vastgoedzaken winnen de eerste Innovatieprijs van de Hoge Raad voor de Justitie.

Deze prijs bekroont personen of organisaties bekroont die door hun voorstellen, acties of verwezenlijkingen een belangrijke, originele en  concrete bijdrage leveren aan de modernisering van de Belgische justitie en aan het vergroten van het vertrouwen van burgers in justitie.

De Nederlandstalige en Franstalige laureaat hebben elk een cheque van 5000 euro ontvangen tijdens een academische zitting, naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de HRJ. Er waren 39 kandidaten in derunning. Twee mogen zich de fiere winnaar noemen van de eerste “Innovatieprijs” van de HRJ.“Wij ontdekten met verbazing het kwaliteits‐ en maturiteitsniveau van de ingediende projecten”, aldus de HRJ. “Er werden doeltreffende oplossingen ingevoerd met dikwijls heel weinig materiële en financiële middelen”.

Balies van Hasselt en Tongeren en hof van beroep van Antwerpen: videoconferentie
Dit pilootproject (www.juridat.be/beroep/antwerpen) reikt een oplossing aan voor de verplaatsingsproblemen van de rechtzoekenden en de advocaten uit Limburg die moeten verschijnen voor het hof van beroep in Antwerpen en biedt de mogelijkheid om zittingen te houden via videoconferentie. Concreet betekent dit dat zowel bij het hof van beroep in Antwerpen als bij de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt een zaal permanent uitgerust werd met een systeem voor videoconferentie. Formeel gezien vindt de zitting plaats in het hof van beroep in Antwerpen. Fysiek bevinden de partijen zich echter in de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt, waar zij via audiovisuele weg kunnen deelnemen aan een contradictoir debat. De eerste zitting via videoconferentie vond plaats op 20 april 2009.

De “Chambre de Conciliation, d’Arbitrage et de médiation en matière Immobilière” of CCAI (www.ccai.be) werd 10 jaar geleden (2000) opgericht op initiatief van de beroepsordes en ‐organisaties van notarissen, advocaten, architecten en landmeters‐experten van de arrondissementen Nijvel en Brussel. Het project is er gekomen doordat al deze organisaties hadden vastgesteld dat de gewone gerechtelijke procedures in vele gevallen ontoereikend zijn om vastgoedgeschillen op te lossen. De CCAI zorgt in alle zaken die haar voorgelegd worden, voor een gemeenschappelijk optreden van een jurist (notaris of advocaat) en een technisch deskundige (architect, ingenieur of landmeter). Doordat de bemiddelaars erkend zijn door de Federale Bemiddelingscommissie, kunnen de akkoorden die bereikt worden, op eenvoudig verzoek bekrachtigd worden door de rechtbank en aldus kracht van gewijsde krijgen. Op langere termijn zou de CCAI haar werkzaamheden ook willen uitbreiden naar andere regio’s van ons land (op dit ogenblik blijft hun optreden hoofdzakelijk beperkt tot de arrondissementen Brussel en Nijvel).