Persbericht : Een internationaal Business Court in Brussel? Wat met de onafhankelijkheid en de middelen?

De Hoge Raad voor de Justitie (hierna: “de HRJ”) heeft een advies verleend over het project van de regering om het Brussels International Business Court (hierna: “het BIBC”) op te richten.

De HRJ dringt enerzijds aan op de eerbiediging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en van haar magistraten, en vraagt anderzijds de goede werking van de rechtbanken in het algemeen niet uit het oog te verliezen.

De HRJ werd opgericht om de benoemingen en de verdere loopbaan van de magistraten te onttrekken aan de politieke macht om zo de onafhankelijkheid van de magistraten nog te versterken. Deze onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de magistraat zijn garanties voor de rechtzoekenden die te allen tijde gevrijwaard moeten zijn.

De HRJ vreest dat deze fundamentele principes in het gedrang komen wanneer het voorontwerp van wet zou gestemd worden, omdat het de Minister van Justitie is die vrij over de aanstelling van de magistraten voor het BIBC zou kunnen beslissen.

De HRJ verzet zich tegen een Justitie met twee snelheden. Hij wijst er in zijn advies op dat het onrealistisch is en van weinig verantwoordelijkheidszin getuigt om een nieuwe rechtbank in het leven te roepen en aan de rechterlijke organisatie een nieuw contentieux toe te vertrouwen zonder daar de noodzakelijke financiële en menselijke middelen tegenover te zetten. De HRJ vreest dat zonder die middelen de toestand van de rechterlijke macht, die al kritiek is, nog zal verslechteren. En dat is in het nadeel van iedereen die recht zoekt.

Een meer diepgaande denkoefening en het breedst mogelijke overleg dringen zich dus op.