Persbericht: De HRJ pleit voor een hervorming van de strafprocedure die niet bespaart op de rechten van de rechtzoekenden.

De Hoge Raad voor de Justitie heeft op zijn vorige algemene vergadering een advies uitgebracht over het voorontwerp van wet van de regering tot wijziging van het strafrecht en de strafprocedure.

De HRJ betreurt dat er geen becijfering is van de besparingen die de door het voorontwerp van wet beoogde maatregelen zouden moeten opleveren, terwijl het doorvoeren van besparingen net het hoofddoel van de in werking tredende hervormingen lijkt te zijn.

Hij vindt het ook jammer dat er gerichte maatregelen zijn goedgekeurd in plaats van een globale en samenhangende hervorming van het strafrecht en het strafprocesrecht.

De HRJ is verheugd over een aantal maatregelen in het voorontwerp van wet die ertoe strekken de huidige procedures te vereenvoudigen en te rationaliseren. Hij maakt evenwel voorbehoud over de haalbaarheid van bepaalde maatregelen, onder meer de maatregel waarmee strafproceshandelingen elektronisch aan particulieren kunnen worden betekend. Wat de beoogde maatregelen ook zijn, de HRJ dringt erop aan dat de fundamentele rechten van de rechtzoekenden (meer bepaald de rechten van de verdediging) in ieder geval gewaarborgd worden.

In de huidige budgettaire context betreurt de HRJ overigens dat de regering maatregelen gekozen heeft die het hof van assisen geleidelijk uithollen (correctionalisering van alle misdaden, deelname van de zetel van het hof aan de beraadslaging van de jury …) in plaats van deze instelling gewoonweg af te schaffen, een afschaffing waarop de HRJ al een aantal jaren aandringt.

Tot slot is de HRJ verheugd over de inwerkingtreding van de wet betreffende de internering van personen, maar hij vreest dat de vrijgemaakte middelen voor de daadwerkelijke inwerkingstelling ervan op 1 januari 2016 ontoereikend zijn. In dat opzicht twijfelt de HRJ er sterk aan dat er in zo een korte tijdspanne voldoende nieuwe gespecialiseerde kamers in de strafuitvoeringsrechtbanken kunnen worden opgericht, die de huidige commissies tot bescherming van de maatschappij moeten vervangen. Deze commissies zijn bevoegd voor de opvolging van de uitvoering van de interneringsmaatregelen.

De volledige versie van het advies van de HRJ over het voorontwerp van wet tot wijziging van het strafrecht en de strafprocedure kan hier worden geraadpleegd.