Persbericht: De HRJ heeft de nieuwe procureur des Konings van Brussel gekozen

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft beslist om nu vrijdag, 25 januari Jean-Marc Meilleur voor te dragen voor het ambt van procureur des Konings van Brussel voor een vijfjarig mandaat dat eenmaal kan worden verlengd. De heer Meilleur volgt Bruno Bulthé op, maar niet vóór 2014. De HRJ is een cruciale schakel in de benoeming van magistraten, in het bijzonder de voordracht van korpschefs ter aanwijzing door de koning.

De heer Jean-Marc Meilleur is eerste substituut bij het parket van Brussel sinds 16 augustus 2012. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het parket. Voordat hij substituut werd, was hij bedrijfsjurist.

De nieuwe procureur des Konings treedt niet meteen in functie. Hij treedt in functie zodra de nieuwe taalkaders van het gerechtelijk arrondissement BHV voor 90% vervuld zijn (voorwaarde waarin de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel voorziet). Voorlopig is het dus nog niet mogelijk om het tijdstip te bepalen. Hoogstwaarschijnlijk niet vóór 2014.

De nieuwe procureur des Konings moet Franstalig, maar tweetalig zijn, met een grondige kennis van het Nederlands. Hij wordt bijgestaan door een adjunct-procureur des Konings, die Nederlandstalig is en over een grondige kennis van het Frans beschikt. De adjunct-procureur des Konings wordt gekozen uit de eerste substituten van het Brusselse parket. De procureur des Konings is bevoegd voor het arrondissement Brussel-Hoofdstad en leidt het grootste parket van eerste aanleg in België.

Halle-Vilvoorde

De plaats van procureur des Konings van Halle-Vilvoorde werd eveneens in het Belgisch Staatsblad, meer bepaald op 20 december 2012, gepubliceerd. Deze nieuwe procureur, die bevoegd is voor het administratief arrondissement van Halle-Vilvoorde, moet Nederlandstalig zijn en een grondige kennis van het Frans hebben. Ook hij treedt in functie wanneer de nieuwe taalkaders van het gerechtelijke arrondissement BHV voor 90% vervuld zijn.

De heer Meilleur concurreerde met andere kandidaten. Ze werden allen door de Benoemings- en aanwijzingscommissie van de HRJ gehoord. Zoals de procedure voorziet, hebben de kandidaten ter ondersteuning van hun kandidaatstelling een “beleidsplan” ingediend. Tijdens hun hoorzitting op de HRJ moesten ze hun managementvisie en hun plannen voor het parket van Brussel verdedigen. Overeenkomstig de wet beschikt de koning (de minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen.