Meerjarenplan 2012-2016

Varia
Tijdens het nieuwe mandaat staat de hervorming van de rechterlijke organisatie centraal. De Hoge Raad voor de Justitie heeft daarin een grote rol te vervullen, op meerdere vlakken. De programma’s en de projecten uit het meerjarenplan 2012-2016 van de HRJ, kaderen in deze objectieven.

De HRJ als adviesverlener aan regering en parlement

De HRJ werkt aan een advies waarin een globale visie wordt geformuleerd over wat een goed werkende justitie zou moeten zijn.  Hij doet dit op proactieve, en niet op reactieve wijze, om inspirerend te kunnen werken voor beleidsmakers die de hertekening in wetten moeten gieten en uitvoeren. 

Op vlak van human resources

Gezien de burger er moet kunnen op vertrouwen dat, na een hervorming, de kwaliteit van bijvoorbeeld een rechter in Brugge dezelfde is als van een rechter in Namen moeten objectieve selectiecriteria blijven gelden. De HRJ, samengesteld uit magistraten en niet-magistraten, is het best geplaatst om te blijven waken over de voordrachten in instapfuncties in de magistratuur -  alle rechters en substituten -  en in beleidsfuncties, alle korpschefs aan wie belangrijke managementtaken zullen toevertrouwd worden. De HRJ vindt het van belang dat magistraten niet enkel goede juristen zijn maar zij ook voldoende sociale vaardigheden bezitten om op een goede wijze magistraat te zijn. Dit geldt niet enkel voor de magistraten die rechtstreeks oordelen over de problemen van de burger maar zeker ook voor korpsoversten, die na de beoogde schaalvergroting in het gerechtelijk landschap  blijk zullen moeten geven van de vereiste managementcapaciteiten en een degelijk HR -beleid zullen moeten kunnen voeren. Een hertekening heeft ook zijn weerslag op de taakverdeling. De Hoge Raad zal dan ook bijzondere aandacht schenken aan de voor deze functies gepaste vaardigheden. Wat is de kerntaak van een magistraat? Wat moet de referendaris doen? Wat is de rol van de korpschef? Via het verder opstellen van functiebeschrijvingen en het op deze basis ontwikkelen van competentieprofielen streeft de HRJ ernaar een globaal HRM-beleid voor de magistratuur mee vorm te geven.

 

De HRJ als controle-orgaan

Omwille van die schaalvergroting en verregaande autonomie, wordt de nood aan doorlichting door de Raad van fundamenteel belang. In dat kader zal de HRJ ondermeer de beleidsplannen van de korpsoversten en de uitvoering ervan doorlichten. De auditfunctie van de HRJ moet door magistraten ervaren worden als een kans, die een verbetering van de werkprocessen mogelijk maakt, een betere aanwending van de beschikbare middelen en een modern personeelsbeleid. De HRJ herhaalt daarnaast zijn vraag om meer bevoegdheden inzake bijzonder onderzoek naar disfuncties binnen de rechterlijke orde. Vroeger was reeds gebleken dat het wettelijk verbod om lopende zaken te onderzoeken, hinderend werkte, ook in de ogen van de politiek.

 

Als vinger aan de pols van de maatschappij

De HRJ ontvangt en behandelt klachten over de werking van de rechterlijke orde. De hangende wetgevende initiatieven moeten dringend resulteren in effectieve wetgeving. De krachtlijnen zijn : behandeling van de klachten op de plaats waar het probleem rijst, centrale klachtenregistratie bij de HRJ, die daardoor een overzicht krijgt. In 2013 plant de HRJ een vierde bevraging van de bevolking naar het vertrouwen in justitie, de zogenaamde “Justitiebarometer”. De HRJ wil ook een nieuw onderzoek voeren naar de gerechtelijke achterstand bij de Belgische rechtbanken. De laatste onderzoeksresultaten van de HRJ hierover dateren reeds van 2003. Een betere communicatie hangt tevens samen met accountability. Als er autonome beheersentiteiten komen, dienen zij op transparante en uniforme wijze verantwoording af te leggen over hun middelen en resultaten. De HRJ werkt hiervoor, in samenspraak met de magistratuur, verder aan een standaardmodel van werkingsverslag. Verder wil de HRJ natuurlijk blijven zorgen voor een begrijpelijke en open communicatie over de eigen werking, onder meer via een hagelnieuwe gebruiksvriendelijke website, waarop nu ook het meerjarenplan te lezen is (www.hrj.be).

 

Lees het plan