Jaarlijks verslag over de algemene werking van de rechterlijke orde - Jaar 2000

Rapporten

De werkingsverslagen en de geanalyseerde aanvullende verslagen vermelden een gebrek aan eenvormigheid door de afwezigheid van duidelijke wetsbepalingen. Het doel dat wordt nagestreefd en erin bestaat een permanente follow-up te verzekeren van de werking van de zetel, de parketten en de auditoraten, zal enkel worden bereikt kunnen worden indien de referentiepunten duidelijk worden aangegeven. Bijgevolg zouden de volgende verslagen zowel wat de vorm als wat de inhoud betreft eenvormig moeten zijn. Zo wordt het mogelijk om de leesbaarheid ervan te verbeteren en de verschafte gegevens te vergelijken.

De HRJ wil naar de toekomst een standaardmodel opstellen, waarvoor een voorstel tot wetswijziging wordt ingediend. Aangezien deze wet bepaalt dat in beginsel de algemene vergaderingen en de korpsvergaderingen deze verslagen moeten uitbrengen, is het raadzaam dat er voor de opstelling van dit model wordt samengewerkt tussen de Hoge Raad voor de Justitie en de betrokken vergaderingen.