Evaluatie van het protocolakkoord tussen het parket-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen en het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Bijzondere onderzoeken

In het kader van het bijzonder onderzoek:

  • naar de relaties binnen de financiële sectie van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
  • naar de relatie tussen het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en het parket-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen

werd in samenspraak met de procureur-generaal en de procureur des Konings overeengekomen om opnieuw een belangrijke rol toe te kennen aan de vroegere sectiechef DIRK SCHOETERS en de sectie te reorganiseren. Dit met het oog op het bekomen van een duurzame en werkbare oplossing. Hierover werd op 9 maart 2012 een protocolakkoord gesloten tussen de procureur-generaal en de procureur des Konings. 

De Hoge Raad heeft zich geëngageerd om, samen met de betrokkenen, de uitvoering van het protocolakkoord te evalueren in de eerste week van juni 2012.

In zijn verslag evalueert de Hoge Raad het protocolakkoord punt per punt en in zijn geheel.

Algemeen gesproken wordt vastgesteld dat de afspraken die werden gemaakt in het protocolakkoord goed worden opgevolgd. Wel is het nog moeilijk in te schatten welke concrete impact de reeds doorgevoerde wijzigingen op termijn zullen hebben op de werking van de sectie in zijn geheel en op de onderlinge relaties binnen de sectie. Daarom worden er aantal aandachtspunten naar voor geschoven en een aantal nieuwe aanbevelingen gedaan.