Audit van de arbeidsrechtbanken Namen - Dinant

Audits

In de loop van de maand januari 2011 informeert de eerste voorzitter van het arbeidshof in Luik de Hoge Raad voor de Justitie over het bestaan van problemen bij de arbeidsrechtbanken van Namen en Dinant (“samengevoegde” rechtbanken), problemen die zich voornamelijk situeren in Namen.

De problemen zijn van tweeërlei aard: het gaat enerzijds om een tekort aan personeel en een problematische werksfeer en anderzijds om moeilijkheden in de afhandeling van dossiers inzake collectieve schuldenregeling (CSR).

De eerste voorzitter van het arbeidshof in Luik heeft verschillende initiatieven genomen om dit rechtscollege in moeilijkheden te ondersteunen.

Een van deze initiatieven bestond erin de tussenkomst van de Hoge Raad voor de Justitie te vragen, om een audit uit te voeren over de manier waarop het contentieux behandeld wordt door de rechtbank en om aanbevelingen te formuleren om de organisatie ervan te verbeteren.

De Hoge Raad voor de Justitie besloot zich uitsluitend bezig te houden met de organisatie en de procedure voor de afhandeling van de dossiers voor collectieve schuldenregeling.

De audit heeft tot doel :

  • de manier te identificeren waarop de arbeidsrechtbank het contentieux van de collectieve schuldenregeling concreet organiseert ;
  • aanbevelingen te formuleren over de manier waarop de afhandeling van dit contentieux eventueel kan worden verbeterd ;
  • beleidsvoorstellen te formuleren (in voorkomend geval).