Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de mandaten van de korpschefs

Adviezen

De korpschefs (bv. de procureurs en voorzitters van rechtbanken) worden op dit moment aangewezen voor een mandaat van 5 jaar dat eenmaal onmiddellijk hernieuwbaar is. De wet voorziet ook in een evaluatie van de korpschefs, maar wat betreft de korpschefs van de zetel werden de betrokken bepalingen vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

Op 18 oktober 2011 zond de minister van Justitie een voorontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de mandaten van de korpschefs aan de voorzitter van de Kamercommissie Justitie met een verzoek om de in deze tekst opgenomen aanpassingen op korte termijn te willen doorvoeren.

De minister van Justitie stelde voor om de evaluatie van de korpschefs helemaal af te schaffen, ook voor de korpschefs van de zetel, en hun de mogelijkheid te geven om hun mandaat van vijf jaar tweemaal te verlengen. De Hoge Raad spreekt zich in dit advies uit voor het behoud van het huidige systeem en het nemen van de nodige maatregelen om ook de evaluatie van de korpschefs van de zetel effectief te laten plaatsvinden. De Hoge Raad hecht immers veel belang aan het principe van het tijdelijke mandaat van de korpschefs en de modaliteiten ervan, en heeft trouwens reeds twee adviezen over deze problematiek verleend.