Ambtshalve advies over de vergoedingen van voorlopige bewindvoerders

Adviezen

De vrederechter kan aan de door hem aangestelde voorlopige bewindvoerder een jaarlijkse bezoldiging toekennen van maximaal 3% van de inkomsten op jaarbasis die de beschermde persoon genoten heeft. In de praktijk bestaat heel veel onduidelijkheid over wat precies moet verstaan worden onder inkomsten van de beschermde persoon, hoe de gemaakte kosten moeten worden begroot en wat buitengewone ambtsverrichtingen zijn.

De HRJ heeft daarom beslist een ambtshalve advies hierover te verlenen teneinde meer houvast te bieden en een gelijke behandeling en grotere transparantie te verzekeren aan de beschermde personen en hun families. Het advies roept de vrederechters ook op om effectief toezicht te houden op het bewind.