Ambtshalve advies betreffende de splitsing van het gerechtelijk arrondissement te Brussel

Adviezen

Volgens het regeerakkoord en de beleidsnota van de minister van Justitie zullen de gesplitste Brusselse rechtbanken respectievelijk uit 20% NL en 80% FR (koophandel 40% NL en 60% FR) van het huidige aantal personeelsleden en magistraten bestaan.

Regeerakkoord

Het regeerakkoord van december 2011 voorziet erin dat de rechtbanken van het arrondissement Brussel zullen gesplitst worden in een Franstalige en een Nederlandstalige rechtbank.
Deze splitsing zal worden uitgevoerd voor volgende rechtbanken:
- Rechtbank van koophandel
- Arbeidsrechtbank
- Rechtbank van eerste aanleg
- Arrondissementsrechtbank

Daarnaast voorziet het regeerakkoord er eveneens in dat de politierechtbank van Brussel ontdubbeld wordt. De splitsing zal worden uitgevoerd op basis van volgende verdeling van de kaders:
- Rechtbank van koophandel: 60% F en 40% N
- Arbeidsrechtbank, Rechtbank van eerste aanleg, politierechtbank: 80 % F en 20 % N.

Deze verdeling geldt zowel voor de magistratuur als voor het gerechtelijk personeel. Binnen iedere rechtbank zal een derde van de magistraten en het gerechtelijk personeel voldoen aan het tweetaligheidscriterium.

Voorlopige verdeling

Deze verdeling blijkt een voorlopig karakter te hebben. Ze zal worden aangepast naar aanleiding van onder andere een werklastmeting. De vacatures voor de ontbrekende kaders zullen onmiddellijk vacant worden verklaard. Op het ogenblik dat 90% van de kaders zijn ingevuld wordt de uitvoering definitief.

De algemene beleidsnota Justitie die naar aanleiding van het regeerakkoord werd opgemaakt, neemt de tekst van het regeerakkoord integraal over.

Werklastmeting

Zowel het regeerakkoord als de algemene beleidsnota justitie voorzien erin dat de meting van de werklast onder verantwoordelijkheid van de regering wordt afgerond.

Volgens het regeerakkoord is de verdeling voorlopig en dient ze aan de hand van onder andere een werklastmeting aangepast te worden. De HRJ is van oordeel dat de werklastmeting zo snel mogelijk dient te worden uitgevoerd. Om dit mogelijk te maken heeft de HRJ in zijn advies een voorstel gedaan voor die werklastmeting.