Advies over laatste deel hervorming van justitie: beheer

Adviezen

Advies over het voorontwerp van wet betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie

Op vraag van de minister van Justitie, heeft de Hoge Raad voor de Justitie een advies uitgebracht over het derde en laatste luik van de gerechtelijke hervorming.

Het voorstel van de minister van Justitie voorziet in de oprichting van twee colleges: één voor de hoven en rechtbanken en één voor het Openbaar Ministerie. Aan deze centrale organen zouden het beheer en de middelen van de rechterlijke organisatie worden toevertrouwd. Zij zouden dan die middelen verdelen over hoven, rechtbanken en parketten, en zelfs bepalen hoe deze zich moeten organiseren.

De Hoge Raad is niet tegen de oprichting van een College van de zetel en een College van het openbaar ministerie. Er bestaat wel degelijk behoefte aan een centraal inspraakorgaan, al was het maar tot begeleiding, enerzijds van de bepaling, door de Minister van Justitie en onder controle van het Parlement, van de strategische en budgettaire opties, anderzijds van de logistieke ondersteuning die noodzakelijk nog op centraal niveau moet worden geboden.

Een intermediair orgaan voor de onderhandeling van de budgetten is aangewezen, doch niet in de vorm van de voorgestelde colleges.

De oprichting van de colleges, zoals voorgesteld, mag niet vereenzelvigd worden met de aangekondigde operationele decentralisatie. Die moet immers, in overeenstemming met het principe van integraal management, rechtstreeks gebeuren naar de entiteiten, dit zijn de hoven, rechtbanken, parketten en auditoraten.

Lees het advies