Advies over het wetsvoorstel houdende het Wetboek van Strafprocesrecht (Commissie Franchimont)

Adviezen

Het wetsvoorstel houdende het Wetboek van Strafprocesrecht behelst een volledige herziening van het Wetboek van Strafvordering. De Hoge Raad voor de Justitie juicht dit initiatief en de aanmerkelijke codificatie-inspanning toe. De HRJ deelt de bezorgdheden van de Commissie Franchimont en haar streven naar steeds evenwichtiger oplossingen, maar merkt niettemin op dat sommige van de voorgestelde hervormingen, naast een niet te verwaarlozen meerkost, wel eens een grote weerslag kunnen hebben in termen van langere procedurelooptijd. Die punten moeten volgens hem bijzondere aandacht krijgen. Zonder naar exhaustiviteit te willen dingen heeft de HRJ zijn bemerkingen gegeven bij een aantal van de belangrijkste innovaties uit het wetsvoorstel houdende het Wetboek van Strafprocesrecht.