Advies over het voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 259nonies van het Gerechtelijk Wetboek

Adviezen

Naast enkele opmerkingen over de vorm verwijst de HRJ vooral naar zijn advies van 28 april 2004, met als essentiële punten: 1. De evaluatie van de magistraten moet een managementinstrument zijn dat het mogelijk maakt de personele middelen op te waarderen; 2. Het huidige systeem vertrekt niet van een positieve benadering; 3. De huidige evaluatiemethode stelt de werking van het rechtscollege, als organisatie, niet in vraag; 4. De goede werking van een rechtscollege of een parket is afhankelijk van een goede interne communicatie. 5. Het moet mogelijk zijn om middellange- of langetermijnafspraken te maken over doelstellingen en engagementen; 6. Aan het einde van een vooropgestelde periode dienen de bereikte resultaten te worden getoetst aan de gemaakte afspraken. In de procedure zouden ook redelijke termijnen moeten worden bepaald. De HRJ betreurt dat er niet werd voorzien in een beroepsmogelijkheid.