Advies met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 648, 652, 654, 655 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden ...

Adviezen

De Hoge Raad voor de Justitie is van oordeel dat wanneer een zaak in beraad is genomen, het voor de rechtzoekende van het grootste belang is dat het vonnis of arrest binnen een redelijke termijn wordt uitgesproken. De HRJ is van oordeel dat het toezicht op de naleving van de termijn voor de uitspraak een van de belangrijkste beheerstaken van de korpschefs is en dat de procureurs-generaal hun wettelijk voorzien intern toezicht op dit vlak effectief en in alle transparantie moeten opnemen. De HRJ is voorstander om de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter op grond van artikel 648, 4° Ger.W. te vereenvoudigen en in één schriftelijke procedure af te handelen. Hij meent dat men het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de rechter pas moet openstellen voor de partijen, wanneer dit verzoek uitgaat van alle in het geding betrokken partijen.