Advies bij hoogdringendheid omtrent de bijstand van de advocaat tijdens het verhoor bij de onderzoekrechter

Adviezen

De HRJ is van oordeel dat een inverdenkinggestelde de gelegenheid moet krijgen om, voorafgaand aan zijn verhoor bij de onderzoeksrechter, een raadsman te spreken, die ook aanwezig dient te zijn tijdens dit verhoor. Tevens zal een aangepaste infrastructuur moeten worden voorzien om de advocaten en hun cliënten toe te laten elkaar in alle vertrouwelijkheid te spreken.

De Hoge Raad is geen voorstander van de automatische verlenging van de termijn van vrijheidsberoving van 24 uur naar 48 uur. Daarentegen is de HRJ wel van mening dat de onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek een met redenen omklede beschikking kan uitvaardigen tot verlenging van de termijn van 24 uur met een nieuwe termijn van 24 uur (naar analogie met het bevel tot medebrenging).