Aanbeveling inzake het toezicht op het financieel beheer van de griffies

Aanbevelingen

De Verenigde advies en onderzoekscommissie doet de aanbeveling, in de eerste plaats aan de minister van Justitie, om nuttige initiatieven te nemen met het oog op:

  • eenvormig maken van praktijken, kennisuitwisseling, en een betere interne controle van de griffies;
  • minder registratiewerk;
  • de afschaffing van de mogelijkheid tot betaling in debet of uitgestelde betaling;
  • de afschaffing van sommige griffierechten, zoals het opstelrecht voor de akten van hoger beroep;
  • uniformering van de verschillende tarieven (bv. één tarief voor kopierechten en één tarief voor het rolrecht);
  • de creatie van een nationale database van erkende deskundigen;
  • de herziening van de organisatie van het totale controleproces;
  • duidelijkheid over het bereik van de controlebevoegdheid;
  • de extensie van de verschillende controles van alle betrokkenen;
  • de oprichting van een multidisciplinair gestructureerde inspectiedienst.