Aanbeveling inzake de tweetaligheidsvereiste voor griffiepersoneel in de rechtbanken met wettelijke taalfaciliteiten voor de rechtzoekenden

Aanbevelingen

Om te verhinderen dat de grondwettelijke faciliteiten voor de inwoners van faciliteitengemeenten dode letter blijven, doet de Nederlandstalige Advies- en onderzoekscommissie mevrouw de minister van Justitie de aanbeveling voldoende maatregelen te nemen die de kandidaten-hoofdgriffiers, -griffiers of -adjunct-griffiers motiveren om enerzijds de beide landstalen te verwerven en anderzijds te solliciteren naar tweetalige plaatsen in de rechtscolleges waarvoor de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken de tweetaligheid vereist is.