Aanbeveling inzake de toepassing van het artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek

Aanbevelingen

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie is van oordeel dat het artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek niet voor interpretatie vatbaar is.

Ze is van oordeel dat overeenkomstig de voorschriften van het artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek, elke rechtzoekende in het bezit moet worden gesteld van het vonnis dat hem aanbelangt, in alle aangelegenheden, of hij al dan niet wordt bijgestaan door een advocaat, of het al dan niet een procedure op tegenspraak betreft.

Het is niet geoorloofd dat bepaalde griffies zich beroepen op de tekst van een ministeriële omzendbrief om geen kosteloos afschrift van een vonnis te bezorgen. Een ministeriële omzendbrief mag een duidelijke, ondubbelzinnige wettekst nooit inperken, wijzigen of ongedaan maken, op straffe van onwettigheid.

De budgettaire last die gepaard gaat met de strikte toepassing van deze duidelijke en ondubbelzinnige wettekst voor de burgerlijke rechtscolleges moet dus onverwijld worden geëvalueerd.

Vervolgens moeten de griffies, onmiddellijk en zonder enige uitzondering, over de menselijke en materiële middelen kunnen beschikken om te voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Tot slot zou het nuttig zijn de toepassing van de bepalingen van het artikel 792 Ger. W. uit te breiden tot de strafrechtelijke uitspraken.