Aanbeveling inzake de overschrijding van de termijn van beraad

Aanbevelingen

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie beveelt de korpschefs aan om ervoor te zorgen dat er nauwlettend controle op de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de overschrijding van de beraadtermijn plaatsvindt.

1. De procureurs-generaal en de procureurs des Konings zullen de hoofdgriffiers vragen – of in voorkomend geval herinneren aan de richtlijnen die zij vroeger in die zin zouden hebben ontvangen – om de zittingsgriffiers in twee exemplaren de lijst te laten opstellen van de zaken waarin de uitspraak met meer dan een maand werd uitgesteld, waarbij die lijst voor ondertekening moet worden voorgelegd aan de betrokken magistraat/magistraten, die dan de gelegenheid hebben schriftelijk hun opmerkingen bij de inhoud van de lijst te maken.

...