Aanbeveling inzake de archivering

Aanbevelingen

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie beveelt aan om de praktijk van de archivering te beëindigen.

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie wijst erop dat de adiëring van een onderzoeksrechter uitsluitend via de regeling van de rechtspleging door een onderzoeksgerecht kan worden geregeld. Het komt niet aan het parket toe de adiëring van een rechter te beëindigen door een beslissing om het dossier niet verder te behandelen.

Het verdient aanbeveling dat elk van de betrokken actoren, zowel de zetel als het parket, controlemechanismen zouden instellen om iedere vorm van archivering van dossiers te vermijden en om het resultaat van die controle op te nemen in de verslagen over de aanwending van de middelen van interne controle binnen de rechterlijke orde.