Aanbeveling betreffende briefwisseling en onthaal in de rechtbanken

Aanbevelingen

De advies- en onderzoekscommissies van de HRJ ontvingen reeds verschillende klachten vanwege burgers wegens het niet-beantwoorden van hun brieven door leden van de rechterlijke orde. Mogelijks kunnen hiervoor bepaalde redenen worden ingeroepen. Wat echter alleszins vaststaat is dat het beeld dat de bevolking van Justitie heeft hierdoor erg geschaad kan worden.

De finaliteit van elke rechtbank is de organisatie van een maatschappelijke dienst zoals deze omschreven wordt in het Gerechtelijk Wetboek. Deze openbare dienstverlening moet uiteraard vooreerst juridisch en administratief vakkundig zijn, d.w.z. met respect voor alle in acht te nemen wetten en reglementen en in overeenstemming met de evolutie van de juridische kennis, maar moet vervolgens ook doelmatig zijn (d.w.z. maatschappelijk werkzaam en relevant) en afgestemd op de gebruikers van de dienst.

De basisvereiste die aan de dienstverlening moet worden gesteld, is een zo vlot mogelijke toegankelijkheid, niet alleen in de fysieke betekenis als zijnde een laagdrempelige toegang tot de lokalen, maar ook veel breder in de zin van bereikbaarheid met alle gebruikelijke communicatiemiddelen en van beschikbaarheid. Deze overwegingen hebben de HRJ ertoe gebracht een aanbeveling te formuleren betreffende de briefwisseling met het publiek en het onthaal ter griffie.