Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 30/1/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Aanvaarding van de verlenging van het mandaat van procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen: Patrick Vandenbruwaene

2. Vacante plaats van voorzitter van de arbeidsrechtbank te Leuven (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Patricia Cools

3. Vacante plaats van voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechteljk arrondissement West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Leo Vulsteke

4. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij het parket te Brussel (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Bart Van Hulst

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.