Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 29/1/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Vacante plaats van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Nicolas Jadoul

2. Vacante plaats van procureur des Konings bij het parket Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Franky De Keyzer

3. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent (Belgisch Staatsblad van 19 oktoberr 2018): Peter Coussement en Michel Van de Werf

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.